dr. Blaž Kovačič Mlinar

Leta 1998 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani V letih 1998–2003 je bil asistent – stažist na katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2005 se je po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlil v Odvetniški družbi Čeferin, kjer se je ukvarjal s kazenskim in ustavnim pravom. Istega leta je na isti fakulteti postal doktor kazenskopravnih znanosti. V letih 2006–2008 je bil dopolnilno zaposlen tudi na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot vodja raziskave Dokazni standardi v kazenskem postopku.
Leta 2011 je pridobil naziv odvetnik – specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek) in začel samostojno odvetniško prakso. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih del, predvsem s področja kazenskega prava. V letih 2012–2019 je bil izpraševalec za področje kazenskega prava na pravniškem državnem izpitu. Je predavatelj pri predmetu Kazensko procesno pravo na Evropski pravni fakulteti Nove univerze v Ljubljani. Leta 2017 je pridobil naziv docent za področje pravo.

2. sekcija: Pravosodna uprava
• Dostop do sodnih spisov v kazenskih zadevah kot vidik pravice do (učinkovite) obrambe
Pravica do vpogleda v sodni spis v kazenskih zadevah je gotovo pomemben vidik pravice do poštenega sojenja. Brez sprotnih in točnih informacij, kaj se v kazenskem postopku sploh dogaja in kateri dokumenti (gradivo) se v spisu nahajajo, je obramba obdolženca zelo otežena. Različna praksa slovenskih sodišč glede izvrševanja te pravice pa ustvarja zmedo in neenako obravnavanje posameznikov, ki bi hoteli vpogledati v sodni spis. Rešitev se kaže v pospešeni digitalizaciji poslovanja sodišč (in drugih organov, ki sodelujejo v kazenskem postopku) in možnosti oddaljenega dostopa do elektronskega sodnega spisa za vse upravičence.

O predavatelju
  • Odvetnik
  • 2. sekcija: Pravosodna uprava

    • Dostop do sodnih spisov v kazenskih zadevah kot vidik pravice do (učinkovite) obrambe

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?