DSP

 • 8.00–9.00 sprejem udeležencev

  9.00 otvoritev / dr. Miha Juhart, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije

  9.05 uvodni nagovor / dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje

  9.15 podelitev priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije

  9.45–11.45 1. sekcija: Digitalna doba in izzivi za pravo in pravnike / vodja: dr. Verica Trstenjak

  Elektronski podpis in pravna varnost: vrste elektronskega podpisa in katerega izbrati, da se ustrezno zavarujemo, dr. Petra Ferk
  Digitalizacija slovenskega sodstva danes ter izzivi in rešitve za jutri, Rado Brezovar
  Digitalizacija sodstva v Avstriji, mag. Laura Schaap
  Digitalizacija v odvetništvu v Avstriji, mag. Matej Zenz
  Digitalizacija in izkušnje pravnikov v Italiji, Marko Jarc
  Umetna inteligenca in pravo: kdaj in kako bo sodil robot, dr. Verica Trstenjak

  Posebna tema: Evolucija LegalTech orodij kot podpora delu pravnika, Ernest Žejn

  11.45–12.45 kosilo

  12.45–14.45 2. sekcija: Zavarovalno pravo v 21. stoletju / vodja: dr. Marko Pavliha

  Oris najnovejših dogajanj v zavarovalnem pravu, dr. Marko Pavliha
  Razvoj regulativnega okvira v zavarovalništvu, Sergej Simoniti
  Projekt modernizacije zakonske ureditve zavarovalne pogodbe: izhodišča za reformo, dr. Matija Damjan
  Zavarovanja poklicne odgovornosti, Jernej Veberič
  Pravna ureditev distribucije zavarovalnih produktov, mag. Dejan Srše
  Transportna zavarovanja, dr. Patrick Vlačič

  14.45–15.00 odmor

  15.00–17.00 3. sekcija: Energetsko pravo in zeleni prehod / vodja: dr. Aleš Ferčič

  Odgovornost gospodarskih subjektov za zeleni prehod, dr. Borut Bratina, dr. Dušan Jovanovič
  Kontrola cene električne energije, dr. Rajko Pirnat
  Z novimi tehnologijami in aktivnim odjemom do učinkovitega zelenega prehoda, mag. Duška Godina
  Varstvo osebnih podatkov v Zakonu o oskrbi z električno energijo, Rok Dacar
  Zeleni prehod in trajnostni razvoj: regulacija, mehki paternalizem ali alternative?, dr. Luka Martin Tomažič
  Energetska varnost in trajnosten energetski sistem: izbrani vidiki v kontekstu evropske energetske unije, dr. Aleš Ferčič

  17.00–17.15 odmor

  17.15–19.15 okrogla miza

   

  20.30 družabni večer s skupino Victory

 • 9.00–11.00 4. sekcija: Gospodarsko prekrškovno pravo / vodja: dr. Borut Bratina

  Sistemsko-razvojni pogled na odgovornost gospodarskih subjektov za prekrške, dr. Liljana Selinšek
  Odgovornost odgovornih oseb za prekrške po ZGD-1, dr. Andreja Primec
  Prekrški članov organov vodenja in nadzora po ZGD-1, dr. Borut Bratina
  Prekrški podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo ter njunih odgovornih oseb po ZGD-1, Aljoša Polajžar
  Nadzor nad izvajanjem ZGD-1 v praksi Ivica Bauman, Katja Gregorčič Belšak

  11.00–11.15 odmor

  11.15–13.15 5. sekcija: Individualna in kolektivna delovna razmerja v zasebnem in javnem sektorju / vodja: dr. Etelka Korpič Horvat

  Delodajalčeva avtonomnost pri priznavanju pravic delavcem in javnim uslužbencem, dr. Etelka Korpič Horvat
  Enako plačilo za ženske in moške v zasebnem in javnem sektorju, dr. Darja Senčur Peček
  Podobnosti in razlike v sistemu kolektivnega pogajanja v javnem in zasebnem sektorju, dr. Katarina Kresal Šoltes
  Sodna praksa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in Sodišča Evropske unije s področja delovnega prava in prava socialne varnosti, mag. Marijan Debelak
  Minimalna plača v javnem in zasebnem sektorju, Peter Pogačar

  13.15–14.15 kosilo

  14.15–16.15 6. sekcija: Aktualna vprašanja v pravu EU: praktični vidiki / vodja: dr. Maja Brkan

  Načelo pravne države v praksi: preizkušnje in skušnjave, dr. Matej Accetto
  Praktični izzivi za načelo primarnosti prava EU, dr. Maja Brkan
  Pomen načela avtonomije za razumevanje sodb Sodišča EU, dr. Damjan Kukovec
  Krepitev medijske svobode v EU, dr. Janja Hojnik
  Človekove pravice v EU na občutljivi sodniški tehtnici, dr. Marko Ilešič

  16.15–16.30 odmor

  16.30–18.30 7. sekcija: Mediacija kot del prava in veščine mediatorja kot obvezno znanje modernega pravnika / vodja: mag. Gordana Ristin

   

  Alternativno reševanje sporov v pravu EU in Sveta Evrope, dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc
  Mediacija v Sloveniji: kako prebuditi Trnuljčico, mag. Nina Betetto
  Pomen in vloga mediacije za veščine pravnika v 21. stoletju, Aleksander Jakobčič, LL.M.
  Odvetnik v postopku mediacije in odvetnik mediator, Janez Starman
  Postopek rekonciliacije: pravni postopek ali »sprava«?, mag. Gordana Ristin

GH Bernardin, Portorož
430,00 EUR + DDV

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

Člani pravniških društev (25-odstotni popust)
322,50 EUR + DDV

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

Galerija
Event Details
Sponsors