DSP

 • 8.00–9.00 sprejem udeležencev

  9.00 otvoritev, dr. Miha Juhart, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije

  9.05 uvodni nagovor, dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije

  9.15 podelitev priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije

  10.00–12.00

  1. sekcija / Dvorana A+C: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema de lege ferenda / vodja: Franci Gerbec

   Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju: izhodišča za nov zakon, dr. Grega Strban

   Predlogi za prenovo organizacije in upravljanja javne zdravstvene dejavnosti, dr. Rado Bohinc

   Zakonska ureditev pravic pacientov de lege ferendaFranci Gerbec

   Nekatera izhodišča za pripravo Zakona o izboljševanju kakovosti in varnosti v zdravstvu, dr. Andrej Robida

   Nekrivdna odškodninska odgovornost: primerno zdravilo za slovensko zdravstvo ali njegova stranpot?, dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

  2. sekcija / Dvorana B+D: Pravosodna uprava / vodja: mag. Ana Testen

   Slovensko sodstvo: tretja veja oblasti?, dr. Luka Vavken

   Sodni svet – varuh neodvisnosti sodstva in sodniške neodvisnosti, dr. Urška Kežmah

   Dostop do sodnih spisov v kazenskih zadevah kot vidik pravice do (učinkovite) obrambe, dr. Blaž Kovačič Mlinar

   Ukrepi sodne uprave za učinkovitejše postopanje v kazenskih zadevah, Tomaž Bromše

   Nadzor nad zakonitim sodnikom pri (pre)dodeljevanju spisov, mag. Ana Testen

  12.00–13.00 kosilo

  13.00–15.00

  3. sekcija / Dvorana A+C: Posameznikove pravice po ZVOP-2 in ZVPot-1 / vodja: Alenka Jerše

   Ključne novosti Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) za upravljavce in posameznike, Alenka Jerše

   Na stičišču varstva osebnih podatkov in varstva potrošnikov: temni vzorci in transparentnost, dr. Jelena Burnik

   Pravice potrošnikov v luči novega Zakona o varstvu potrošnikov, Tina Miklavčič

   Digitalizacija in varstvo potrošnikov, Petra Lovišček

  4. sekcija / Dvorana B+D: Umetna inteligenca in človekove pravice / vodja: dr. Vasilka Sancin

   Kalejdoskopski pogled na umetno inteligenco in pravo človekovih pravic, dr. Vasilka Sancin

   Izzivi nastajajočih pravnih instrumentov Evropske unije in Sveta Evrope za regulacijo umetne inteligence v luči človekovih pravic, Gregor Strojin

   Umetna inteligenca in pravice iz ustvarjalnosti, dr. Matija Damjan

   Umetna inteligenca in prihodnost odvetniškega poklica: pravne, etične in regulatorne dileme s poudarkom na možnih posegih v pravice posameznika in s tem povezani odgovornosti, David Premelč

   Odgovornost države za neuporabo oziroma neustrezno uporabo umetne inteligence pri preprečevanju poplav in vplivi na človekove pravice, dr. Maša Kovič Dine

  15.00–15.30 odmor

  15.30–17.30

  5. sekcija / Dvorana A+C: Aktualna vprašanja koncesij / vodja: dr. Rajko Pirnat

   Koncesije v aktualni ustavnosodni praksi, dr. Erik Kerševan

   Pravna narava koncesij za zdravstveno dejavnost in pogodb o financiranju zdravstvenih programov in storitev, dr. Rajko Pirnat

   Dopustni posegi v koncesijske pogodbe, dr. Aleksij Mužina

   Prenehanje koncesijske pogodbe, dr. Petra Ferk

   Pravno varstvo v postopkih podeljevanja koncesij, dr. Katja Štemberger Brizani

  6. sekcija / Dvorana B+D: Dostop do sodišča / vodja: dr. Damjan Kukovec

   Sistem predhodnega odločanja: samo medsebojni sodniški dialog ali tudi sodno varstvo posameznika?, dr. Marko Ilešič

   Učinkovito sodno varstvo pred slovenskimi in evropskimi sodišči v okoljevarstvenih zadevah: realnost ali utopija?, dr. Maja Brkan

   Vertikalna in horizontalna usklajenost pristojnosti sodišč, dr. Rajko Knez

   Neenotna sodna praksa in dostop do Vrhovnega sodišča, dr. Dunja Jadek Pensa

   Upravno sodišče: dostop do (učinkovitega) sodnega varstva – 24 let izkušenj na Upravnem sodišču, dr. Boštjan Zalar

  17.30–17.45 odmor

  17.45–19.15

  okrogla miza / Dvorana A+C: Kriza in pravo / vodja: dr. Marijan Pavčnik

   Kriza in pravo, pravo in kriza, dr. Marijan Pavčnik

   Kaj lahko gospodarski subjekti storijo za premagovanje krize, dr. Borut Bratina

   Odziv konkurenčnega prava in politike na krize od leta 2008, dr. Peter Grilc

   Sociološki in ustavnopravni vidik krize, dr. Albin Igličar

   Vpliv prava in krize na revščino, dr. Etelka Korpič Horvat

   Kriza kot izziv, kriza kot izgovor, dr. Janez Kranjc

   Kriza človeka – pravnika, dr. Marko Pavliha

  20.30 družabni večer z Manco Špik & The Substitutes

 • 7. sekcija / Dvorana A+C: Reforma insolvenčne zakonodaje / vodja: dr. Jaka Cepec

   Razumna razlaga novih pravil o postopkih prestrukturiranja, ki jih uveljavlja novela ZFPPIPP-H, dr. Nina Plavšak

   Novela ZFPPIPP-H in nekatere predvidene spremembe pravil v stečajnem postopku, Marko Zaman

   Ureditev postopka osebnega stečaja po noveli ZFPPIPP-H, Maja Lajevec

   Izzivi slovenskega insolvenčnega prava po noveli ZFPPIPP-H, dr. Jaka Cepec

  8. sekcija / Dvorana B+D: Pravni vidiki korporativne družbene odgovornosti / vodja: dr. Rado Bohinc

   Trajnostni skrbni pregled kot pravno orodje korporativne družbene odgovornosti, dr. Rado Bohinc

   Odgovornost direktorjev in nadzornikov za družbeno odgovorno poslovanje podjetja, dr. Borut Bratina

   Nefinančno poročanje kot pravni institut za vzpostavljanje korporativne družbene odgovornosti, dr. Andreja Primec

   Due diligence po predlogu Direktive o skrbnem pregledu glede trajnostnosti, dr. Peter Podgorelec

   Odvisnost politike prejemkov od družbene odgovornosti, dr. Dušan Jovanovič

  11.00–11.15 odmor

  11.15–13.15

  9. sekcija / Dvorana A+C: Delovno pravo v vrtincu zakonskih sprememb in prelomnih sodnih odločitev / vodja: dr. Darja Senčur Peček

   Prenova sistema plač v javnem sektorju, Peter Pogačar

   Formalni in dejanski delodajalec s poudarkom na novejši sodni praksi Vrhovnega sodišča, mag. Sanja Vujanović Stepan

   Delovni čas in letni dopust: nekatera aktualna vprašanja, dr. Darja Senčur Peček

   Novejša sodna praksa na področju delovnih razmerij, mag. Biserka Kogej Dmitrovič

  10. sekcija / Dvorana B+D: Sodobni izzivi stvarnega prava / vodja: dr. Renato Vrenčur

   Stvarnopravni vidiki odpadkov, dr. Miha Juhart

   Pravni vidiki postavitve in obratovanja vetrnih elektrarn, dr. Matjaž Tratnik

   Postavitev sončnih elektrarn na lastnih oziroma tujih nepremičninah, dr. Renato Vrenčur

  Posebna temaŽejn, d. o. o.

GH Bernardin, Portorož
490 EUR + DDV

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

Galerija
Event Details
Sponsors