12. in 13. oktober 2023
49.
49.Dnevi slovenskih pravnikov
GH Bernardin, Portorož
  • DNI
  • UR
  • MINUT
  • SEKUND

»Spoštovane bralke in bralci!
Z veseljem vam predstavljamo vabilo, ki je posvečeno edinstvenemu in navdihujočemu srečanju pravnikov Slovenije. To je dogodek, ki nas vsako leto poveže in združi v enotni zavezi k pravičnosti, integriteti in izmenjavi pravnega znanja.
Pravniška stroka ima v naši družbi izjemno pomembno vlogo. Pravniki so varuhi pravne države in zagovorniki pravic posameznikov. Njihovo delo prežema odgovornost, saj oblikujejo in uveljavljajo zakone ter skrbijo za pravično in enakopravno obravnavo vseh državljanov. To srečanje nam omogoča, da se poglobimo v različne pravne vidike, ki so ključni za našo družbo, hkrati pa nam daje priložnost, da se medsebojno spodbujamo in izmenjujemo dragocene izkušnje.
Letošnje srečanje pravnikov Slovenije je še posebej pomembno, saj se bomo soočili s številnimi izzivi, ki jih prinašajo hitre družbene spremembe, tehnološki napredek in globalni izzivi. Vprašanja, povezana z varstvom okolja, digitalizacijo, človekovimi pravicami ter mednarodnimi odnosi, zahtevajo našo pozornost in premišljeno ukrepanje. Skozi plenarna predavanja, delavnice in razprave bomo skupaj raziskali najbolj aktualne teme in poiskali rešitve, ki bodo koristile vsem.
Srečanje pravnikov Slovenije ni le strokovno srečanje, temveč tudi priložnost za sproščeno druženje in mreženje. Vabimo vas, da izkoristite to priložnost za povezovanje s kolegi iz različnih pravnih področij, saj verjamemo, da medsebojna podpora in sodelovanje bogatita naš poklic in prispevata k njegovemu napredku.
Iskrena hvala vsem, ki ste s svojo predanostjo in angažmajem omogočili to izjemno srečanje pravnikov. Skupaj gradimo pravno kulturo, ki temelji na vrednotah pravičnosti, odgovornosti in strokovnosti.
Želimo vam prijetno in navdihujoče srečanje pravnikov Slovenije!«

To besedilo je pripravil ChatGPT na podlagi ukaza »napiši vabilo na srečanje pravnikov v Sloveniji«. O izdelku imamo lahko različna mnenja. Moje je, da gre za preplet splošnih fraz, brez posebne vsebine, predvsem pa brez kakršnekoli osebne note. Nekaj podobnega kot horoskop, v katerem lahko vsak najde odgovor zase. Kljub temu pa bi pripravljeno besedilo lahko uporabil za podlago in z manjšimi popravki ter nekaj dodanimi stavki sestavil vabilo, po vsebini podobno tistemu, ki bi ga napisal sam, »iz glave«. Z bistveno manj dela in v krajšem času. Pa bi bilo tako besedilo primerno za objavo? Je etično, da se podpišem pod izdelek, ki ni v celoti moj? Kdo je avtor takšnega besedila, komu bi šle avtorske pravice in na kakšen način bi se uveljavljale? Vprašanja, vprašanja, vprašanja …

Kaj bo umetna inteligenca zmogla jutri, ne vem in si ne upam napovedati. Gotovo pa bo njen razvoj vplival na naša življenja in zahteval tudi primeren odgovor celotnega pravnega sistema. Zato sem prepričan, da se bomo o teh izzivih v prihodnjih letih veliko pogovarjali, vesel pa sem, da smo ta vprašanja načeli že letos.

prof. dr. Miha Juhart

O dogodku

Dnevi slovenskih pravnikov so največje srečanje pravnikov v Sloveniji, ki se v obliki posvetovanja organizira že vse od leta 1975. Dogodek že vrsto let organizirajo trije soorganizatorji, in sicer Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, Zveza društev pravnikov Slovenije in GV Založba.
Na posvetovanju vsako leto predava več kot 50 pravnih strokovnjakov z različnih pravnih področij. Med njimi so profesorji, sodniki, odvetniki, tožilci, pravniki s področja javne uprave in gospodarstva. Poleg obravnave znanstveno strokovnih tem z različnih pravnih področij so srečanja pravnikov tudi odlična priložnost za druženje s kolegi, ki jih je zaneslo na različna pravna področja. Na ta način se med pravniki prenašajo izkušnje, mnenja in znanja, prav tako pa se oblikujejo tudi različne oblike poslovnega sodelovanja. V okviru srečanja se vsako leto podeljujejo tudi posebna priznanja pravnikom za njihovo delo in dosežke.

Srečanja pravnikov imajo dolgo tradicijo, saj začetki segajo v leto 1943, ko je bil med NOB organiziran prvi zbor slovenskih pravnikov. Zbori slovenskih pravnikov so potekali vsakih 5 let, leta 1975 pa je bil sprejet sklep, da se konec leta organizira posebno posvetovanje pravnikov vseh strok iz cele Slovenije. Z leti se je zborov in posvetovanj udeleževalo vse več posameznikov, tako da je bilo na nekaterih srečanjih celo več kot 1000 udeležencev. Program posvetovanj je vedno zelo raznolik in obravnava aktualne teme iz različnih pravnih področij, tako de lege lata, kot tudi de lege ferenda. Poleg strogo pravnih disciplin se na srečanjih obravnavajo tudi teme, ki po vsebinski plati niso strogo strokovne, vendar se nanašajo na pravniško stroko, na poklic pravnika, delovanje pravnega sistema, učinkovitost pravosodja, in podobno. Posvetovanja so zasnovana na način, da od srečanj vsi udeleženci nekaj dobijo – tako tisti, ki želijo le prvo informacijo ali vpogled v obravnavano področje, kot tudi tisti, ki jih zanimajo zelo ozki teoretični problemi. V okviru srečanja vsako leto izzide posebna številka revije Podjetje in delo, ki vključuje prispevke vseh predavateljev.

Program

Programski odbor
dr. Rado Bohinc, dr. Jaka Cepec, Franci Gerbec, Alenka Jerše, dr. Miha Juhart, Boštjan Koritnik, dr. Etelka Korpič Horvat, dr. Damjan Kukovec, dr. Marijan Pavčnik, dr. Rajko Pirnat, dr. Vasilka Sancin, dr. Darja Senčur Peček, mag. Ana Testen in dr. Renato Vrenčur

Organizacijski odbor
Franci Gerbec, Maja Habjanič, dr. Miha Juhart, Boštjan Koritnik, dr. Etelka Korpič Horvat in Alenka Zalar

8.00–9.00 sprejem udeležencev

9.00 otvoritev, dr. Miha Juhart, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije

9.05 uvodni nagovor, dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije

9.15 podelitev priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije

10.00–12.00

1. sekcija / Dvorana A+C: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema de lege ferenda / vodja: Franci Gerbec

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju: izhodišča za nov zakon, dr. Grega Strban

 Predlogi za prenovo organizacije in upravljanja javne zdravstvene dejavnosti, dr. Rado Bohinc

 Zakonska ureditev pravic pacientov de lege ferendaFranci Gerbec

 Nekatera izhodišča za pripravo Zakona o izboljševanju kakovosti in varnosti v zdravstvu, dr. Andrej Robida

 Nekrivdna odškodninska odgovornost: primerno zdravilo za slovensko zdravstvo ali njegova stranpot?, dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

2. sekcija / Dvorana B+D: Pravosodna uprava / vodja: mag. Ana Testen

 Slovensko sodstvo: tretja veja oblasti?, dr. Luka Vavken

 Sodni svet – varuh neodvisnosti sodstva in sodniške neodvisnosti, dr. Urška Kežmah

 Dostop do sodnih spisov v kazenskih zadevah kot vidik pravice do (učinkovite) obrambe, dr. Blaž Kovačič Mlinar

 Ukrepi sodne uprave za učinkovitejše postopanje v kazenskih zadevah, Tomaž Bromše

 Nadzor nad zakonitim sodnikom pri (pre)dodeljevanju spisov, mag. Ana Testen

12.00–13.00 kosilo

13.00–15.00

3. sekcija / Dvorana A+C: Posameznikove pravice po ZVOP-2 in ZVPot-1 / vodja: Alenka Jerše

 Ključne novosti Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) za upravljavce in posameznike, Alenka Jerše

 Na stičišču varstva osebnih podatkov in varstva potrošnikov: temni vzorci in transparentnost, dr. Jelena Burnik

 Pravice potrošnikov v luči novega Zakona o varstvu potrošnikov, Tina Miklavčič

 Digitalizacija in varstvo potrošnikov, Petra Lovišček

4. sekcija / Dvorana B+D: Umetna inteligenca in človekove pravice / vodja: dr. Vasilka Sancin

 Kalejdoskopski pogled na umetno inteligenco in pravo človekovih pravic, dr. Vasilka Sancin

 Izzivi nastajajočih pravnih instrumentov Evropske unije in Sveta Evrope za regulacijo umetne inteligence v luči človekovih pravic, Gregor Strojin

 Umetna inteligenca in pravice iz ustvarjalnosti, dr. Matija Damjan

 Umetna inteligenca in prihodnost odvetniškega poklica: pravne, etične in regulatorne dileme s poudarkom na možnih posegih v pravice posameznika in s tem povezani odgovornosti, David Premelč

 Odgovornost države za neuporabo oziroma neustrezno uporabo umetne inteligence pri preprečevanju poplav in vplivi na človekove pravice, dr. Maša Kovič Dine

15.00–15.30 odmor

15.30–17.30

5. sekcija / Dvorana A+C: Aktualna vprašanja koncesij / vodja: dr. Rajko Pirnat

 Koncesije v aktualni ustavnosodni praksi, dr. Erik Kerševan

 Pravna narava koncesij za zdravstveno dejavnost in pogodb o financiranju zdravstvenih programov in storitev, dr. Rajko Pirnat

 Dopustni posegi v koncesijske pogodbe, dr. Aleksij Mužina

 Prenehanje koncesijske pogodbe, dr. Petra Ferk

 Pravno varstvo v postopkih podeljevanja koncesij, dr. Katja Štemberger Brizani

6. sekcija / Dvorana B+D: Dostop do sodišča / vodja: dr. Damjan Kukovec

 Sistem predhodnega odločanja: samo medsebojni sodniški dialog ali tudi sodno varstvo posameznika?, dr. Marko Ilešič

 Učinkovito sodno varstvo pred slovenskimi in evropskimi sodišči v okoljevarstvenih zadevah: realnost ali utopija?, dr. Maja Brkan

 Vertikalna in horizontalna usklajenost pristojnosti sodišč, dr. Rajko Knez

 Neenotna sodna praksa in dostop do Vrhovnega sodišča, dr. Dunja Jadek Pensa

 Upravno sodišče: dostop do (učinkovitega) sodnega varstva – 24 let izkušenj na Upravnem sodišču, dr. Boštjan Zalar

17.30–17.45 odmor

17.45–19.15

okrogla miza / Dvorana A+C: Kriza in pravo / vodja: dr. Marijan Pavčnik

 Kriza in pravo, pravo in kriza, dr. Marijan Pavčnik

 Kaj lahko gospodarski subjekti storijo za premagovanje krize, dr. Borut Bratina

 Odziv konkurenčnega prava in politike na krize od leta 2008, dr. Peter Grilc

 Sociološki in ustavnopravni vidik krize, dr. Albin Igličar

 Vpliv prava in krize na revščino, dr. Etelka Korpič Horvat

 Kriza kot izziv, kriza kot izgovor, dr. Janez Kranjc

 Kriza človeka – pravnika, dr. Marko Pavliha

20.30 družabni večer z Manco Špik & The Substitutes

9.00–11.00

7. sekcija / Dvorana A+C: Reforma insolvenčne zakonodaje / vodja: dr. Jaka Cepec

 Razumna razlaga novih pravil o postopkih prestrukturiranja, ki jih uveljavlja novela ZFPPIPP-H, dr. Nina Plavšak

 Novela ZFPPIPP-H in nekatere predvidene spremembe pravil v stečajnem postopku, Marko Zaman

 Ureditev postopka osebnega stečaja po noveli ZFPPIPP-H, Maja Lajevec

 Izzivi slovenskega insolvenčnega prava po noveli ZFPPIPP-H, dr. Jaka Cepec

8. sekcija / Dvorana B+D: Pravni vidiki korporativne družbene odgovornosti / vodja: dr. Rado Bohinc

 Trajnostni skrbni pregled kot pravno orodje korporativne družbene odgovornosti, dr. Rado Bohinc

 Odgovornost direktorjev in nadzornikov za družbeno odgovorno poslovanje podjetja, dr. Borut Bratina

 Nefinančno poročanje kot pravni institut za vzpostavljanje korporativne družbene odgovornosti, dr. Andreja Primec

 Due diligence po predlogu Direktive o skrbnem pregledu glede trajnostnosti, dr. Peter Podgorelec

 Odvisnost politike prejemkov od družbene odgovornosti, dr. Dušan Jovanovič

11.00–11.15 odmor

11.15–13.15

9. sekcija / Dvorana A+C: Delovno pravo v vrtincu zakonskih sprememb in prelomnih sodnih odločitev / vodja: dr. Darja Senčur Peček

 Prenova sistema plač v javnem sektorju, Peter Pogačar

 Formalni in dejanski delodajalec s poudarkom na novejši sodni praksi Vrhovnega sodišča, mag. Sanja Vujanović Stepan

 Delovni čas in letni dopust: nekatera aktualna vprašanja, dr. Darja Senčur Peček

 Novejša sodna praksa na področju delovnih razmerij, mag. Biserka Kogej Dmitrovič

10. sekcija / Dvorana B+D: Sodobni izzivi stvarnega prava / vodja: dr. Renato Vrenčur

 Stvarnopravni vidiki odpadkov, dr. Miha Juhart

 Pravni vidiki postavitve in obratovanja vetrnih elektrarn, dr. Matjaž Tratnik

 Postavitev sončnih elektrarn na lastnih oziroma tujih nepremičninah, dr. Renato Vrenčur

Posebna temaŽejn, d. o. o.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

GH Bernardin, Portorož
UGODNOSTI ZA UDELEŽENCE: Zgodnje rezervacije za nočitev v Hotelih Bernardin, do vključno 12.09.2023 – 5 % popusta na dan cenika
Kotizacija

Kotizacija za Dneve slovenskih pravnikov za leto 2023 znaša 490,00 EUR brez DDV (597,80 EUR z DDV).

490 EUR + DDV
GH Bernardin, Portorož

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

Vpišite svoj e-naslov za redno obveščanje
Ker si kot ponudnik pravnih vsebin prizadevamo za zadovoljstvo naših uporabnikov, bomo vaš e-naslov uporabili za to, da boste obveščeni o novih pravnih dogodkih (zakoniti interes). Od prejemanja teh obvestil se lahko kadarkoli odjavite.


Sponzorji

POSTANITE SPONZOR DOGODKA

Pišite nam na e-naslov seminar@gvzalozba.si

Cenik sponzorstva

Medijski sponzorji
Kontaktirajte nas

    Želite zastaviti vprašanja predavatelju?