10. in 11. oktober 2022
48.
48.Dnevi slovenskih pravnikov
GH Bernardin, Portorož
  • DNI
  • UR
  • MINUT
  • SEKUND
O dogodku

Dnevi slovenskih pravnikov so največje srečanje pravnikov v Sloveniji, ki se v obliki posvetovanja organizira že vse od leta 1975. Dogodek že vrsto let organizirajo trije soorganizatorji, in sicer Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, Zveza društev pravnikov Slovenije in GV Založba.
Na posvetovanju vsako leto predava več kot 50 pravnih strokovnjakov z različnih pravnih področij. Med njimi so profesorji, sodniki, odvetniki, tožilci, pravniki s področja javne uprave in gospodarstva. Poleg obravnave znanstveno strokovnih tem z različnih pravnih področij so srečanja pravnikov tudi odlična priložnost za druženje s kolegi, ki jih je zaneslo na različna pravna področja. Na ta način se med pravniki prenašajo izkušnje, mnenja in znanja, prav tako pa se oblikujejo tudi različne oblike poslovnega sodelovanja. V okviru srečanja se vsako leto podeljujejo tudi posebna priznanja pravnikom za njihovo delo in dosežke.

Srečanja pravnikov imajo dolgo tradicijo, saj začetki segajo v leto 1943, ko je bil med NOB organiziran prvi zbor slovenskih pravnikov. Zbori slovenskih pravnikov so potekali vsakih 5 let, leta 1975 pa je bil sprejet sklep, da se konec leta organizira posebno posvetovanje pravnikov vseh strok iz cele Slovenije. Z leti se je zborov in posvetovanj udeleževalo vse več posameznikov, tako da je bilo na nekaterih srečanjih celo več kot 1000 udeležencev. Program posvetovanj je vedno zelo raznolik in obravnava aktualne teme iz različnih pravnih področij, tako de lege lata, kot tudi de lege ferenda. Poleg strogo pravnih disciplin se na srečanjih obravnavajo tudi teme, ki po vsebinski plati niso strogo strokovne, vendar se nanašajo na pravniško stroko, na poklic pravnika, delovanje pravnega sistema, učinkovitost pravosodja, in podobno. Posvetovanja so zasnovana na način, da od srečanj vsi udeleženci nekaj dobijo – tako tisti, ki želijo le prvo informacijo ali vpogled v obravnavano področje, kot tudi tisti, ki jih zanimajo zelo ozki teoretični problemi. V okviru srečanja vsako leto izzide posebna številka revije Podjetje in delo, ki vključuje prispevke vseh predavateljev.

Program

Programski odbor
dr. Borut Bratina, dr. Maja Brkan, dr. Aleš Ferčič, Franci Gerbec, dr. Miha Juhart, Boštjan Koritnik, dr. Etelka Korpič Horvat, dr. Marko Pavliha, mag. Gordana Ristin, dr. Verica Trstenjak

Organizacijski odbor
Franci Gerbec, Maja Habjanič, dr. Miha Juhart, Boštjan Koritnik, dr. Etelka Korpič Horvat in Alenka Zalar

8.00–9.00 sprejem udeležencev

9.00 otvoritev / dr. Miha Juhart, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije

9.05 uvodni nagovor / dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje

9.15 podelitev priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije

9.45–11.45 1. sekcija: Digitalna doba in izzivi za pravo in pravnike / vodja: dr. Verica Trstenjak z robotko Lili

Elektronski podpis in pravna varnost: vrste elektronskega podpisa in katerega izbrati, da se ustrezno zavarujemo, dr. Petra Ferk
Digitalizacija slovenskega sodstva danes ter izzivi in rešitve za jutri, Rado Brezovar
Digitalizacija sodstva v Avstriji, mag. Laura Schaap
Digitalizacija v odvetništvu v Avstriji, mag. Matej Zenz
Digitalizacija in izkušnje pravnikov v Italiji, Marco Jarc
Umetna inteligenca in pravo: kdaj in kako bo sodil robot, dr. Verica Trstenjak

Spremljevalna dogodka: 

Evolucija LegalTech orodij kot podpora delu pravnika, Ernest Žejn
Pogovor z robotko Lili

11.45–12.45 kosilo

12.45–14.45 2. sekcija: Zavarovalno pravo v 21. stoletju / vodja: dr. Marko Pavliha

Oris najnovejših dogajanj v zavarovalnem pravu, dr. Marko Pavliha
Razvoj regulativnega okvira v zavarovalništvu, Sergej Simoniti
Projekt modernizacije zakonske ureditve zavarovalne pogodbe: izhodišča za reformo, dr. Matija Damjan
Zavarovanje poklicne odgovornosti, Jernej Veberič
Pravna ureditev distribucije zavarovalnih produktov, mag. Dejan Srše
Transportna zavarovanja, dr. Patrick Vlačič

14.45–15.00 odmor

15.00–17.00 3. sekcija: Energetsko pravo in zeleni prehod / vodja: dr. Aleš Ferčič

Odgovornost gospodarskih subjektov za zeleni prehod, dr. Borut Bratina, dr. Dušan Jovanovič
Kontrola cene električne energije in plina, dr. Rajko Pirnat
Z novimi tehnologijami in aktivnim odjemom do učinkovitega zelenega prehoda, mag. Duška Godina
Varstvo osebnih podatkov v Zakonu o oskrbi z električno energijo, Rok Dacar
Zeleni prehod in trajnostni razvoj: regulacija, mehki paternalizem ali alternative?, dr. Luka Martin Tomažič
Energetska varnost in trajnosten energetski sistem: izbrani vidiki v kontekstu evropske energetske unije, dr. Aleš Ferčič

17.00–17.15 odmor

17.15–19.15 okrogla miza: Delovno- in socialnopravni vidiki draginje / vodja: dr. Grega Strban

Sodelujejo: Danijel Bešič Loredan, Luka Mesec, Jakob Počivavšek, Marjan Trobiš, dr. Polonca Končar in dr. Srečo Dragoš

20.30 družabni večer s skupino Victory

9.00–11.00 4. sekcija: Gospodarsko prekrškovno pravo / vodja: dr. Borut Bratina

Sistemsko-razvojni pogled na odgovornost gospodarskih subjektov za prekrške, dr. Liljana Selinšek
Odgovornost za prekrške odgovornih oseb po določbah ZGD-1, dr. Andreja Primec
Prekrški članov organov vodenja in nadzora po ZGD-1, dr. Borut Bratina
Prekrški podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo ter njunih odgovornih oseb po ZGD-1, Aljoša Polajžar
Nadzor nad izvajanjem ZGD-1 v praksi, Ivica Bauman, Katja Gregorčič Belšak

Posebna tema: Z uradnimi podatki do enostavnega preverjanja poslovnih partnerjev, mag. Mojca Kunšek

11.00–11.15 odmor

11.15–13.15 5. sekcija: Individualna in kolektivna delovna razmerja v zasebnem in javnem sektorju / vodja: dr. Etelka Korpič Horvat

Delodajalčeva avtonomnost pri priznavanju pravic delavcem in javnim uslužbencem, dr. Etelka Korpič Horvat
 Enako plačilo ne glede na spol v zasebnem in javnem sektorju, dr. Darja Senčur Peček
Podobnosti in razlike v sistemu kolektivnega pogajanja v javnem in zasebnem sektorju, dr. Katarina Kresal Šoltes
Sodna praksa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in Sodišča Evropske unije s področja delovnega prava in prava socialne varnosti, mag. Marijan Debelak
Minimalna plača v javnem in zasebnem sektorju, Peter Pogačar

13.15–14.15 kosilo

14.15–16.15 6. sekcija: Aktualna vprašanja v pravu EU: praktični vidiki / vodja: dr. Maja Brkan

Načelo pravne države v praksi: preizkušnje in skušnjave, dr. Matej Accetto
Praktični izzivi za načelo primarnosti prava EU, dr. Maja Brkan
 Koherentnost odločanja in Sodišče Evropske unije, dr. Damjan Kukovec
Krepitev medijske svobode v EU, dr. Janja Hojnik
Človekove pravice v EU na občutljivi sodniški tehtnici, dr. Marko Ilešič

16.15–16.30 odmor

16.30–18.30 7. sekcija: Mediacija kot del prava in veščine mediatorja kot obvezno znanje modernega pravnika / vodja: mag. Gordana Ristin

 

Alternativno reševanje sporov v pravu EU in Sveta Evrope, dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc
Mediacija v Sloveniji: kako prebuditi Trnuljčico, mag. Nina Betetto
Pomen in vloga mediacije za veščine pravnika v 21. stoletju, Aleksander Jakobčič, LL.M.
Odvetnik v postopku mediacije in odvetnik mediator, Janez Starman
Postopek rekonciliacije: pravni postopek ali »sprava«?, mag. Gordana Ristin

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

GH Bernardin, Portorož
Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve.
Kotizacija

Kotizacija za Dneve slovenskih pravnikov za leto 2022: 430,00 EUR (524,60 EUR z DDV).
Kotizacija za člane pravniških društev: 25-odstotni popust.

430,00 EUR + DDV
GH Bernardin, Portorož

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

322,50 EUR + DDV
Člani pravniških društev (25-odstotni popust)

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov.

Gradivo

Vpišite svoj e-naslov za redno obveščanje
Ker si kot ponudnik pravnih vsebin prizadevamo za zadovoljstvo naših uporabnikov, bomo vaš e-naslov uporabili za to, da boste obveščeni o novih pravnih dogodkih (zakoniti interes). Od prejemanja teh obvestil se lahko kadarkoli odjavite.


Medijski sponzorji
Kontaktirajte nas

    Želite zastaviti vprašanja predavatelju?